• 1. Συμβολή στη μελέτη της κροτωγενούς εγκεφαλίτιδας στην Ελλάδα, Πολυζώνη Θάλεια (1994)

 • 2. Ανοσογενετική και ανοσιακή μελέτη του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως εκ μεταβατικού επιθηλίου σε έλληνες ασθενείς, Χατζηγιάννης Ιωάννης (1996)

 • 3. Προσαρμοστικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική δομή των γνάθων κατά το εγκάρσιο επίπεδο μετά από διαταραχή της ισορροπίας του στοματογναθικού συστήματος με τη χρήση των παρειακών πτερυγίων στο προστόμιο, Καλογήρου Κωνσταντίνος (1996)

 • 4. Σύσταση τράπεζας πληροφοριών κειμένων και εικόνων σε συσχετισμό με τις ανάγκες πληροφόρησης και επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων, Ναλμπάντη Θεοδώρα (1996)

 • 5. Προγεννητική διάγνωση τρισωμιών με βιοχημικούς δείκτες, Παπαλουκάς Χρίστος (1997)

 • 6. Πειραματική μελέτη με το ηλεκτρονικό και το οπτικό μικροσκόπιο της λειτουργικής δραστηριότητας των μεσοθηλιακών κυττάρων, Φίσκα Αλίκη (1997)

 • 7. Πειραματική μελέτη της διαβατότητας των αγγείων του αμφιβληστροειδή και της συμπεριφοράς των χιτώνων του οφθαλμού ύστερα από τη χορήγηση εναιωρήματος κοκκίων άνθρακα (Ηλεκτρονικομικροσκοπική μελέτη), Παπαδόπουλος Ιωάννης (1998)

 • 8. Ανίχνευση παθολογικών αλλοιώσεων του ενδομητρίου με την διακολπική υπερηχογραφία, Χειμωνής Γεώργιος (2000)

 • 9. Λειτουργική δραστηριότητα του δέρματος, μελέτη με το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο, Χατζηγεωργίου Γεώργιος (2002)

 • 10. Η άσκηση του Ιατρικού λειτουργήματος στη Θράκη (προσδιορισμός χρονικής περιόδου) ίδρυση και λειτουργία του Ιατρικού Τμήματος του Δ.Π.Θ. Γρηγοριάδου Μαρία (2005) 

  11. Πειραματική μελέτη της λειτουργικής μορφολογίας των αρθρικών υμένων (Πειραματική μελέτη με το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο, Ναλμπάντης Νικόλαος (2005)

  12. Λειτουργική μορφολογία του δέρματος κατά την εμφάνιση εξανθημάτων φαρμακευτικής αιτιολογίας. Πειραματική μελέτη με το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο», Ράλλης Ευστάθιος (2005)

  13. Λειτουργική μορφολογία των αρθρώσεων και των πέριξ μαλακών μορίων. Ανάλυση με το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο, Καπετανάκης Στυλιανός (2006)

  14. Οι προσαρμογές των μορφολογικών διαστάσεων και η επίδραση στο κινητικό σύστημα των αθλητών, Κεχαγιάς Δημήτριος (2006)

  15. Η συμβολή της Ορθόδοξης εκκλησίας στην άσκηση της Ιατρικής πράξης και την Ιατρική Εκπαίδευση», Λαφτσής Μάριος-Ειρηναίος (2007)

  16. Λειτουργική μορφολογία των ενδοθηλιακών κυτταρικών συνάψεων και διαπερατότητα του πλακούντα, Μάϊνας Αλέξανδρος (2007)

  17. Η άσκηση της Ιατρικής κατά τη Βυζαντινή περίοδο, αντιμετώπιση των κακώσεων στους μαλακούς και σκληρούς ιστούς, Νάστα Μαρία (2008)

  18. Μεσοθηλιώματα. Συγκριτική μελέτη των ιστοπαθολογικών ευρημάτων στο οπτικό και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος (2010)

  19. Ενίσχυση της οστεοποίησης με χρήση οστεοεπαγωγικών-οστεοπαραγωγικών οστικών μοσχευμάτων (πειραματική μελέτη), Γαλάνης Βασίλειος (2015)

  20. Υπερπαρεγκεφαλιδική-διασκηνιδιακή προσπέλαση κατευθυνόμενη στο πρόσθιο τμήμα της έσω επιφάνειας του κροταφικού λοβού. Προεγχειρητική εκτίμηση ανατομικών σημείων σε σχέση με την προσπέλαση, Λαφαζάνος Σπυρίδων (2015)