Εισαγωγή στο ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής), των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά έτος.

 

Η προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή στον κύκλο του ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ στην «Κλινική – Χειρουργική Ανατομία» πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Μέσα στις προκαθορισμένες προθεσμίες, οι υποψήφιοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος προσωπικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 4. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες νόμιμες μεταφράσεις και αναγνώριση ισοτιμίας για τίτλους της αλλοδαπής). Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται και από αναλυτική βαθμολογία, προαιρετικά.
 5. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται οι σπουδές και η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία
 6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης) ή προφορικών ανακοινώσεων (αντίγραφο του εξωφύλλου και της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων).
 7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση  ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση).
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλης γλώσσας, προαιρετικά.
 9. Πιστοποιητικό επάρκειας των αλλοδαπών υποψηφίων στην Ελληνική γλώσσα (Ν. 2083/92 αρ.12, παρ. 2α).
 10. Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση επαρκούς γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 11. Δικαιολογητικά, άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά άλλης επαγγελματικής προϋπηρεσίας, προαιρετικά
 12. Συστατική (-ες) επιστολή(-ες) έως 2, προαιρετικά

 

Η Επιτροπή Επιλογής ενδέχεται, κατά την κρίση της,  να καλέσει τους υποψήφιους ΜΦ σε προφορική συνέντευξη. H προφορική συνέντευξη πραγματοποιείται σε ημερομηνία, ώρα και αίθουσα, που γνωστοποιείται εγκαίρως στους υποψηφίους από τη γραμματεία του ΠΜΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακολούθηση μαθημάτων - Εξετάσεις

Απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα τρία εξάμηνα σπουδών (Α, Β και Γ) και η εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας ή η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, η οποία ανατίθεται στο Γ εξάμηνο σπουδών.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου και δύνανται να πραγματοποιούνται προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο.

Δίδακτρα

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των Διδάκτρων ορίζεται στις 3.000 €, και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε δύο δόσεις: 1.500 € με την εγγραφή τους και  1.500 € κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου.